Kochani, to dla nas niestety bardzo smutny dzien╠ü. Dzis╠ü za Te╠Ęczowy Most odszed┼é nasz ukochany kicius╠ü Lucky ­čśş. Zabra┼éa go straszna choroba z kto╠üra╠Ę mimo cie╠Ęz╠çkich zmagan╠ü w klinice nie uda┼éo sie╠Ę wygrac╠ü. By┼é najwspanialszym kotem jakiego mia┼éys╠ümy pod opieka╠Ę. Sam nas wybra┼é, kiedy kilka lat temu przyczo┼éga┼é sie╠Ę pod brame╠Ę azylu w cie╠Ęz╠çkiej fazie kociego kataru. W naszej Fundacji szybko obja╠Ę┼é stanowisko inspektor nadzoru i od samego rana kontrolowa┼é, czy wszystko toczy sie╠Ę wed┼éug w┼éas╠üciwego scenariusza. To on wita┼é gos╠üci, pojawiaja╠Ęc sie╠Ę znienacka przy furtce. By┼é cudownym zwierzakiem pe┼énym mi┼éos╠üci i dystynkcji.
Trudno nam uwierzyc╠ü, z╠çe jutro nie be╠Ędzie robi┼é obchodu po fundacyjnych w┼éos╠üciach, sprawdzaja╠Ęc czy konie dosta┼éy dobre siano, czy ko╠üzki maja╠Ę s╠üwiez╠ça╠Ę wode╠Ę i co sie╠Ę dzieje u kro╠üliczko╠üw. Z╠çe nie przyjdzie sie╠Ę przytulic╠ü i nie be╠Ędzie sprawowac╠ü asysty, krocza╠Ęc dostojnie tuz╠ç przy nodze .
Kochany Lakusiu, bardzo nam be╠Ędzie Ciebie brakowac╠ü . I choc╠ü wierzymy, z╠çe be╠Ędziesz tam zawsze szcze╠Ęs╠üliwy razem z Agatka╠Ę i Farcikiem, to bardzo prosimy, z╠çebys╠ü spogla╠Ęda┼é na nas z go╠üry i dogla╠Ęda┼é, z╠çeby wszystko toczy┼éo sie╠Ę w┼éas╠üciwie
Czekaj tam na nas, bo nadejdzie taki dzien╠ü, z╠çe znowu sie╠Ę spotkamy…
W tym miejscu pragniemy z┼éoz╠çyc╠ü podzie╠Ękowania naszej Pani dr Ani, kto╠üra z wielkim pos╠üwie╠Ęceniem pro╠übowa┼éa pokonac╠ü chorobe╠Ę Lakusia i sprawowa┼éa nad nim pe┼éna╠Ę troski opieke╠Ę. Wyrazy wielkiej wdzie╠Ęcznos╠üci kierujemy takz╠çe do Dorotki i Soni, adopcyjnych Mam, kto╠üre pokocha┼éy Lakusia, gdy tylko pojawi┼é sie╠Ę w Fundacji i by┼éy z nim az╠ç do kon╠üca. Lalus╠ü ca┼éy czas mia┼é s╠üwiadomos╠üc╠ü ich wielkiej mi┼éos╠üci i odszed┼é czuja╠Ęc ciep┼éo ich d┼éoni.
Dziękujemy również wszystkim osobom, które wspierały Lakiego .